Новини

Основни дейности

Основни дейности

Телемат-трейд ООД изпълнява проект по "Ресурсна ефективност и подобряване на производствените процеси"

Телемат-трейд ООД изпълнява проект по "Ресурсна ефективност и подобряване на производствените процеси"

 

 

ТЕЛЕМАТ ТРЕЙД ООД изпълнява проект „ Ресурсна ефективност и подобряване на производствените процеси в ТЕЛЕМАТ ТРЕЙД ООД“в качеството си на бенефициент по

ОП „ ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 и в рамките на проект   по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP002-2.001-0706-C01, схема BG16RFOP002-2.001-0706 „ ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ  В МСП“, приоритетна ос 2 „ Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Общите цели на проекта са:

1.    Ускорен растеж на фирмата

2.    Увеличаване на експортния потенциал на продуктите на фирмата от категорията навъглеродители

 

Успешното реализиране на общите цели на проектната идея се осигурява посредство осъществяването на конкретни специфични цели на проекта:

1.    По-голям производствен капацитет за навъглеродителите

2.    По-висока производителност

3.    Оптимизиране на разходите за производство на навъглеродители

4.    Постигане на по-високо качество на навъглеродителите

5.    По-висока ресурсна ефективност и ефикасност при производство на навъглеродители

 

Специфичните цели ще бъдат постигнати чрез закупуване, внедряване и пускане в експлоатация на:

1.    Апаратура за определяне на азот в твърди и течни метали

2.    Инсталация за грубо смилане на въглерод

3.    Автоматизирана система за управление на топкова мелница

Максималният размер на общо допустимите разходи по  проекта възлиза на  450 000 лв.

Предоставяната от Управляващия орган безвъзмедна финансова помощ е в максимален размер 202 500 лв и представлява 45,00 % от очакваните допустими разходи по проекта.

Националното съфинансиране е в размер на 275 500 лв

 

Продължителността на проекта е 18 месеца, като стартира от дата 20,06,2016 г и приключва на 20,12,2017 г

 

» всички новини