Новини

Основни дейности

Основни дейности

Процедура за избор на изпълнител

Процедура за избор на изпълнител

 

 

Процедура за избор на изпълнител по ДБФП BG16RFOP002-2.001-0706-C01 " Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на оборудване за целите на производството на навъглеродители в леярството: Апаратура и методики за определяне на азот в твърди и течни материали- 1 брой: Инсталация за грубо смилане на въглеродосъдържащи отпадъци с дистанционно управление - 1брой: Автоматизирана система за управление на топкова мелница - 1 брой

Приложени документи:
 
 

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

» всички новини